Ανάπτυξη, Έλεγχος και Αξιολόγηση μιας σειράς Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ψηφιακού Περιεχομένου για Άτυπους/ες Φροντιστές/τριες

Αυτό το πακέτο εργασίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων, έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

    Στόχος 1: εκπόνηση μιας μεθοδολογίας κατάρτισης σχετικής με τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου;
    Στόχος 2: ανάπτυξη προγράμματος διδασκαλίας προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα ως σταθερή βάση για την ανάπτυξη του περιεχομένου;
    Objective 3: συνδημιουργία του μαθησιακού περιεχομένου με την ενεργό δέσμευση των άτυπων φροντιστών/τριών και παροχή των τοπικών εκδόσεών του, ευθυγραμμισμένων με τις ειδικές απαιτήσεις των χωρών-στόχων (Ουγγαρία και Ελλάδα).

Αυτό το πακέτο εργασίας έχει 2 παραδοτέα:

    Πρόγραμμα σπουδών DIGITALIS βασισμένο στην προσέγγιση συνδημιουργίας του έργου, σε 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ουγγρικά, Ελληνικά)
    Μαθησιακό υλικό για το διαδικτυακό μάθημα που εξετάστηκε από εμπειρογνώμονες σε 3 γλώσσες.