Digitalis

Ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών στην καθημερινή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας 

Πληροφορίες για το έργο

Το έργο DIGITALIS θα επικεντρωθεί στις γυναίκες που παρέχουν άτυπη φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα στο σπίτι και οι οποίες πρέπει να επανέλθουν στην αγορά εργασίας μετά από μακρά περίοδο αδράνειας.

Δεδομένα έργου

Ακρωνύμιο:: DIGITALIS

Τίτλος έργου: Ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών στην καθημερινή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας 

Αριθμός έργου: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033535

Τύπος δράσης: KA220-ADU - Συμπράξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων

Διάρκεια: 36 μήνες

Ημερομηνία έναρξης: 01/02/2022  

Ημερομηνία λήξης: 31/01/2025

Οµάδα στόχος: Άτυποι Φροντιστές 

Χώρες-εταίροι: Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία

Συντονιστής του έργου: Fondazione Democenter - SIPE, Ιταλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Simona Sbardelatti, simona.sbardelatti@tpm.bio

 

Περιγραφή του έργου 

Το έργο DIGITALIS θα επικεντρωθεί στις γυναίκες που παρέχουν άτυπη φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα στο σπίτι και οι οποίες επιθυμούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας μετά από μακρά περίοδο αδράνειας. Εκτιμάται ότι το 80 % της φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές στην Ευρώπη. Υπάρχουν χιλιάδες Ευρωπαίοι, κυρίως γυναίκες, που φροντίζουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που το έχουν ανάγκη, ειδικά τους ηλικιωμένους συγγενείς. Πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι εκτός αγοράς εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, υπηρεσίες υποστήριξης και κοινωνικές παροχές. Το γεγονός ότι οι άτυποι αυτοί φροντιστές μένουν χωρίς επαρκή υποστήριξη τους καθιστά ευάλωτους στη φτώχεια, σε προβλήματα υγείας και υπονομεύει την ισότητα των φύλων. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, ο οποίος απαιτεί την ικανότητα χειρισμού και χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και συναφών τεχνολογιών, σε καθημερινή βάση, για την παροχή στους ηλικιωμένους ενήλικες κατάλληλου επιπέδου φροντίδας. Οι άτυποι φροντιστές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακή τεχνολογία.

Το έργο Erasmus+ DIGITALIS στοχεύει στην ικανοποίηση  δύο σημαντικών αναγκών της ομάδας-στόχου:

 • Ανάγκη κατάρτισης: από μια μεγάλη έρευνα το 2017 από την COFACE Families Europe, προκύπτει ότι σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων φροντιστών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κατάρτιση, ή ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Ανάγκη για ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και διαφοροποίηση των ευκαιριών για απασχολησιμότητα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας: παρέχοντας μακροχρόνια φροντίδα, οι γυναίκες άτυποι φροντιστές έχουν αποκτήσει ικανότητες  φροντίδας ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία και τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζουν.

Στόχοι 

Στόχος του έργου DIGITALIS είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες άτυπους φροντιστές με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών υγείας για να βελτιώσουν τη δική τους επαγγελματική κατάσταση, καθώς και την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των συγγενών που φροντίζουν. 

Ειδικοί στόχοι 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών άτυπων φροντιστών που θα τους επιτρέψει την συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ουγγαρία.
 • Καθορισμός και επικύρωση ενός εθνικού χάρτη ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις ανάγκες των γυναικών άτυπων φροντιστών στην Ελλάδα και την Ουγγαρία.
 •  Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού προγράμματος κατάρτισης  με βάση την κοινωνική καινοτομία  και τις ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις   για την    καλύτερη ανταπόκριση στις μαθησιακές ανάγκες των γυναικών άτυπων φροντιστών.
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των διδαγμάτων του έργου και των μαρτυριών των άτυπων φροντιστών και σχετική έκδοση συστάσεων πολιτικής σε έναν πρακτικό οδηγό, ώστε να καταστεί δυνατή η διάδοση και η δυνατότητα αναπαραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προβλεπόμενα αποτελέσματα

Το βασικό παραδοτέο του έργου DIGITALIS είναι μια καινοτόμος προσέγγιση μικτής μάθησης που προτείνει ένα αρθρωτό πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες με προσαρμοσμένο περιεχόμενο, ειδικά σχεδιασμένο από και για τις γυναίκες άτυπους φροντιστές σύμφωνα με το εθνικό τους περιβάλλον και πλαίσιο υγειονομικής περίθαλψης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα σχεδιαζόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

 • 1. Σχεδιασμός μιας κοινής μεθοδολογίας ψηφιακών υπηρεσιών και δεξιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών των άτυπων φροντιστών. Στο πλαίσιο αυτό θα αποτυπωθούν οι ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται οι άτυποι φροντιστές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή τους εργασία. 
 • 2. Ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα ενός συνόλου μαθημάτων και συνεδριών ψηφιακής κατάρτισης για τους άτυπους φροντιστές που θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους εργασία.
 • 3. Ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την δοκιμή και την αξιολόγηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτή η πλατφόρμα θα επιτρέπει  την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της εργασίας, την  συνεργασία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μέσω της επικοινωνίας, και την ανταλλαγή γνώσεων σε μια κοινότητα άλλων συμμετεχόντων.
 • 4. Δημιουργία ενός οδηγού αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο οδηγός αναπαραγωγής θα είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου και ο κύριος στόχος του είναι να αξιοποιήσει τα προηγούμενα αποτελέσματα του έργου, να εντοπίσει τις δυνατότητες αναπαραγωγής και να υποστηρίξει την μελλοντική αναπαραγωγή του DIGITALIS σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οδηγός θα παραχθεί στα αγγλικά, ελληνικά, ουγγρικά  και ιταλικά.

Αντίκτυπος

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος θα είναι θετικός και δυναμικός και αφορά κυρίως την ομάδα των άτυπων φροντιστών. Ειδικότερα, οι ψηφιακές δεξιότητές τους θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες σε σχέση με την αρχή του έργου και θα γίνουν περισσότερο δεκτικοί των νεότερων λύσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή τους. Επίσης, θα κερδίσουν χρόνο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογών και έτσι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν καλύτερα τους συγγενείς τους ή να κάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου τους. Οι άτυποι φροντιστές θα υιοθετήσουν επίσης μια διαφορετική προσέγγιση στο έργο τους, και θα επαναξιολογήσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις τους για να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο αριθμό των σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για την κατ' οίκον φροντίδα. Έτσι, το έργο θα επιφέρει μια σειρά καινοτομιών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθημάτων, ιδίως μέσω της προσέγγισης της κοινωνικής καινοτομίας που σχετίζεται με τη διαδικασία συνδημιουργίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο DIGITALIS θα προωθήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και την προσαρμογή στις τεχνολογίες σε όλο τον πληθυσμό και μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο τομέα όχι μόνο για τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων αλλά και για τους πολίτες που θέλουν να δουν τα κενά δεξιοτήτων τους "για να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με την εργασία, την απασχολησιμότητα, τη μάθηση, τον ελεύθερο χρόνο και τη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία”.

Εταίροι

 • Fondazione Democenter – SIPE, Ιταλία
 • Doxee SpA, Ιταλία
 • PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Ουγγαρία
 • PROLEPSIS Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Αστικού Δικαίου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Ελλάδα
 • Greek Carers Network EPIONI, Ελλάδα