Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιόνη

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα πολιτών που είναι φροντιστές ή πρώην φροντιστές. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ενημέρωση για θέματα υγείας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την παροχή πρακτικών συμβουλών και συναισθηματικής υποστήριξης στους φροντιστές, καθώς και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προσπαθούμε επίσης να βοηθήσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους από τις τοπικές τους κοινότητες Προκειμένου να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε περαιτέρω το όραμά μας για τους φροντιστές στην Ελλάδα, η ΕΠΙΟΝΗ συμμετέχει ενεργά στην προώθηση πολιτικών μέσω της κυβερνητικής νομοθεσίας.

https://epioni.gr/