Σχεδιασμός μιας κοινής μεθοδολογίας ψηφιακών υπηρεσιών και δεξιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών των άτυπων φροντιστών

Αυτό το αποτέλεσμα του έργου καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες: Υπάρχει μια τεράστια αγορά εργαλείων και εφαρμογών τηλεφροντίδας που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, αλλά οι προσφορές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για την ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιεχομένου και μαθήματος για τους άτυπους φροντιστές, υπάρχει ανάγκη επισκόπησης των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων και προσαρμοσμένης επιλογής τους. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (ή μόνο λίγα στοιχεία) σχετικά με το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των άτυπων φροντιστών, ιδίως λόγω της ευρύτητας των διαφόρων τύπων του επαγγελματικού τους υποβάθρου. Το ίδιο ισχύει και για το ερώτημα κατά πόσο είναι ενήμεροι και κατά πόσο χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Αυτο το πνευματικό προιόν με στόχο τον σχεδιασμό απο την κοινοπραξία μιας κοινής μεθοδολογίας ψηφιακών υπηρεσιών και δεξιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών των άτυπων φροντιστών, θα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Στόχος 1: να αποκτήσει μια σαφή εικόνα για το σημερινό επίπεδο των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών άτυπων φροντιστών στις χώρες-στόχους,

Στόχος 2: να καθοριστεί και να επικυρωθεί ένας κατάλογος ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις γυναίκες άτυπους φροντιστές στις πιλοτικές χώρες (Ελλάδα και Ουγγαρία) για τη φροντίδα των ηλικιωμένων με τους οποίους σχετίζονται

Στόχος 3: προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο οι γυναίκες άτυποι φροντιστές γνωρίζουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών βασισμένων σε αισθητήρες, της ψηφιακής παρακολούθησης και των συστημάτων τηλεφροντίδας.

Με την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών των γυναικών άτυπων φροντιστών το παρόν πνευματικό προιόν θα στοχεύσει κυρίως στους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους. Το υλικό ανάλυσης και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν από τους εταίρους του έργου, ώστε να καταστεί δυνατός ο εξατομικευμένος καθορισμός του περιεχομένου κατάρτισης που θα δημιουργηθεί στο δεύτερο πνευματικό προιόν.